راهنمایی عیب یابی دیزل ژنراتور

میتوانید با دانستن برخی از مسائل فنی کمکی بزرگی برای جلوگیری از خراب شدن دستگاه های دیزل ژنراتور انجام دهید. استفاده مناسب و اطلاع از مسائل فنی می تواند در بالا بردن عمر مفید دستگاه دارای اهمیت باشد. با توجه به اینکه دستگاه های دیزل ژنراتور باید در مواقع اضطراری به بهترین شکل ممکن بازدهی و راندمان داشته باشند، پس بهتر است این مسائل یاد گرفته شود.

 

 

موتور دیزل ژنراتور بار نمی دهد:

 

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
رگولاتور درست تنظیم نشده استرگولاتور باید تنظیم مجدد شود
زمان پاشش انژکتور ها صحیح نمی‌باشدفاصله زمانی تزریق سوخت و پاشش انژکتورها مجدداً تنظیم گردد
مجاری سوزن‌های انژکتور موتور دیزل گرفته استسوزن‌های انژکتور باید تمیز شود و در صورت لزوم تعویض گردند
واشر سر سیلندر سوخته استواشر سر سیلندر باید تعویض گردد
فشار تراکم سیلندرها به علت آب‌بندی نبودن سوپاپ‌های هوا و دود کم استسوپاپ‌های هوا و دود باید آب‌بندی شوند
در مسیر سوخت‌رسانی و پمپ سوخت هوا وجود داردمسیر سوخت‌رسانی و پمپ سوخت باید هواگیری شود
سوزن انژکتور در داخل بدنه انژکتور سفت نیستتوسط ابزار مخصوص باید رفع ایراد گردد
سوپاپ‌های هوا و دود به آهستگی بسته می‌شوندمسیر و فنرهای سوپاپ باید بازرسی شوند

 

 

 

فشار تراکم دیزل ژنراتور کم است:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
سوپاپ‌ها گیر کرده یا نشست می‌کندسوپاپ ها باید سنگ زده و در صورت نیاز تعویض شود
رینگ‌های پیستون فرسوده و یا شکسته استرینگ‌های پیستون باید تعویض شود
سوپاپ ها بسته نمی‌شوندفاصله (لقی) زیر سوپاپی‌ها باید تنظیم شود

 

 

موتور دیزل ژنراتور زیاد صدا می‌کند:

 

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
بار موتور بیشتر از بار نامی(توان) استسریعاً باید بار دستگاه کنترل شود
تقسیم نامساوی بار روی سیلندرهاموتور باید مجدد تنظیم شود
زمان پاشش انژکتور مناسب نیستزمان پاشش و قیچی کردن سوپاپ‌ها مجدد تنظیم شود
فشار انژکتور تنظیم نیستانژکتورها باید باز، تمیز و فشار فنرها مجدد تنظیم شود
لقی پیستون زیاد استلقی باید بازرسی شود و در صورت نیاز رینگ، پیستون تعویض شود
لقی سوپاپ ها زیاد استگیت سوپاپ، گاید سوپاپ و ساق سوپاپ‌ها باید بررسی و در صورت نیاز تعویض شود
موتور دیزل ژنراتورخیلی داغ شده استمقدار مایع خنک‌کننده، ترموستات و جریان سیستم هوای ورودی موتور ، رادیاتور و همچینن هوای خروجی اگزوز بررسی شود

 

گازهای خروجی موتور دیزل ژنراتور کثیف است:

 

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
مشاهده دود آبی رنگسطح روغن کارتل بازرسی گردد و در صورت نیاز از حجم روغن کاسته شود
رینگ های روغن و بوش سیلندرها از نظر فرسودگی بازرسی و در صورت لزوم تعویض شود
مشاهده دود خاکستری رنگانژکتورها را باید تمیز و آزمایش کرد
میزان بار را تنظیم کنید
مشاهده دود سیاه رنگصافی هوای ورودی باید تعویض شود
سوزن های انژکتور تمیز گردد
سوپاپ های هوا و دود و زمان باز و بسته شدن آنها بازرسی شود
رینگهای پیستون بازرسی شود
لقی سوپاپ ها باید تنظیم گردد
فیلتر های سوخت و کیفیت سوخت باید بازرسی گردد
احتمال وجود آب و ذرات معلق در سوخت وجود دارد ، سوخت باید تعویض شود

 

 

موتور دیزل ژنراتور نامنظم کار می‌کند یا آنکه در حال بدون بار تند و کند می‌شود:

 

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
فنر پمپ سوخت شکسته استفنر پمپ باید تعویض شود
پیستون پمپ سوخت دیزل ژنراتور گیر می‌کندپیستون پمپ را باز کرده و آنرا تمیز کنید و در صورت لزوم عوض کنید
سوپاپ سوخت رسانی پمپ سوخت مرتب کار نمی‌کندسوپاپ سوخت‌رسانی را باز کرده و تمیز کنید
سوراخ های انژکتور خراب استکلاهک را باز کرده، آنرا تمیز و آزمایش کنید
رگولاتور از تنظیم خارج گردیده استرگولاتور و گاورنر دوباره تنظیم شود

 

موتور دیزل ژنراتور به سرعت نامی نمی‌رسد:

 

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
بار اضافی وجود داردبار دستگاه تنظیم شود
رگولاتور از تنظیم خارج گردیده استرگولاتور و گاورنر دوباره تنظیم شود

 

موتور خود به خود خاموش می‌شود:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
مخزن سوخت دیزل ژنراتور خالی استمخزن سوخت دیزل ژنراتور پر شود
پمپ سوخت‌رسانی معیوب استپمپ سوخت رسانی کنترل شود
فیلتر سوخت کثیف استفیلتر سوخت تعویض شود

 

سرعت موتور بیش از اندازه تنظیم شده است:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
رگولاتور تنظیم نیسترگولاتور دیزل ژنراتور بازرسی و تنظیم شود
میله رگولاتور چسبیده یا از تنظیم خارج گردیده
میله  تنظیم کنترل و میزان شود

 

فشار روغن دیزل ژنراتور کم است:

 

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
صافی تمیز شودصافی یا فیلتر روغن دیزل ژنراتور مسدود است
نشتی روغن را تعمیر و عیب برطرف شودمدار روغن نشت می کند
تلمبه را کنترل و تعمیر کنیدتلمبه روغن معیوب است
لقی را کنترل و تا حدی که لازم است تنظیم کنیدلقی زیاد در یاتاقان های اصلی
سوپاپ تنظیم فشار را کنترل و تنظیم نماییدروغن نمی‌رسد

 

 

حرارت گازهای خروجی دیزل ژنراتور خیلی بالا است:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
سوپاپ‌های اگزوز دیزل ژنراتور بخوبی سر جای خود قرار نگرفته‌اندسوپاپ‌ها و محل نشستن آنها را سنگ زده شود
نقص در عملکرد سوپر شارژرسوپر شارژر بازرسی شود
خفه‌کن اگزوز مسدود استسیستم اگزوز دیزل ژنراتور را تمیز کنید
سوخت بیش از اندازه به موتور رسانده می‌شودفشار ماکزیمم را کنترل و میزان سوخت را تنظیم کنید
موتور به اندازه مورد لزوم خنک نمی‌شودورود هوای تازه و گردش هوای را بررسی کنید

 

 

پس زدن آتش از طریق دستگاه سوپر شارژ:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
پروانه توربوشارژر کثیف استپروانه‌ها و شفت توربو شارژ را تمیز کنید
خنک کننده هوا مسدود استمجرای هوا را در دستگاه خنک کن تمیز کنید
صافی هوای دیزل ژنراتور مسدود استصافی هوا را تعویض کنید

 

موتور دیزل ژنراتور جوش میاورد:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
ترموستات دیزل ژنراتور چسبیده استترموستات دیزل ژنراتور تعویض شود
فیلتر آب کثیف استفیلتر تعویض شود
سطح آب خنک کننده موتور دیزل ژنراتور خیلی پائین آمده استمایع خنک‌کننده اضافه گردد
پمپ آب خراب استپمپ تعمیر یا تعویض شود

 

فشار آب خنک کننده دیزل ژنراتور پایین است:

ایراد احتمالی دستگاهنحوه رفع عیب دستگاه
مدار آب سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور نشت می‌کندنشتی ها را تعمیر و برطرف کنید
پمپ آبرسانی معیوب استپمپ آب را کنترل و تعمیر کنید
 
پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید