طرز کار پمپ

طرز کار این پمپ بر اساس نیروی گریز از مرکز استوار است . همچنان که سیال وارد دهانه ورودی یابخش مرکزی پمپ می شود در اثر چرخش پره ها مطابق شکل ٣ – ١ به طرف بیرون رانده می شود . از آنجا که سرعت سیال در لبه بیرونی پروانه بیشتر است مقدار حرکت سیال افزایش می یابد. با ورود سیال بیشتر به داخل پمپ، مقدار حرکت سیال در بدنه پمپ که در بر گیرنده پروانه پمپ است افزایش می یابد سپس این سیال بافشار از دهانه خروجی پمپ به بیرون رانده می شود.

پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید