میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور : این نمودار تخمین مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر اساس اندازه ژنراتور و میزان توان ژنراتور در نظر گرفته شده است. لطفا توجه داشته باشید که این جدول به عنوان میزان سوخت دیزل ژنراتور در طول عمل می باشد و به صورت کاملا دقیق نمی باشد.


باید توجه عوامل مختلفی است که می تواند که منجر به افزایش یا کاهش مقدار سوخت مصرفی شود.

روز = ۲۴ ساعت
هفته = ۲۴ * ۷
ماه = ۲۴ * ۷ * ۴٫۳ هفته یا ۳۰٫۱ روز در ماه

(kVA)

(kW)

۱/۴Load – gal

۱/۲Load – gal

۳/۴Load -gal

Full Load – gal

ساعت

روز

هفته

ماه

ساعت

روز

هفته

ماه

ساعت

روز

هفته

ماه

ساعت

روز

هفته

ماه

۲۵

۲۰

۰٫۶

۱۴

۱۰۱

۴۳۳

۰٫۹

۲۲

۱۵۱

۶۵۰

۱٫۳

۳۱

۲۱۸

۹۳۹

۱٫۶

۳۸

۲۶۹

۱,۱۵۶

۳۸

۳۰

۱٫۳

۳۱

۲۰۸

۹۳۹

۱٫۸

۴۳

۳۰۲

۱,۳۰۰

۲٫۴

۵۸

۴۰۳

۱,۷۳۴

۲٫۹

۷۰

۴۸۷

۲,۰۹۵

۵۰

۴۰

۱٫۶

۳۸

۲۶۹

۱,۱۵۶

۲٫۳

۵۵

۳۸۶

۱,۶۶۲

۳٫۲

۷۷

۵۳۸

۲,۳۱۲

۴٫۰

۹۶

۶۷۲

۲,۸۹۰

۷۵

۶۰

۱٫۸

۴۳

۳۰۲

۱,۳۰۰

۲٫۹

۷۰

۴۸۷

۲,۰۹۵

۳٫۸

۹۱

۶۳۸

۲,۷۴۵

۴٫۸

۱۱۵

۸۰۶

۳,۴۶۸

۹۴

۷۵

۲٫۴

۵۸

۴۰۳

۱,۷۳۴

۳٫۴

۸۲

۵۷۱

۲,۴۵۶

۴٫۶

۱۱۰

۷۷۳

۳,۳۲۳

۶٫۱

۱۴۶

۱,۰۲۵

۴,۴۰۷

۱۲۵

۱۰۰

۲٫۶

۶۲

۴۳۷

۱,۸۷۸

۴٫۱

۹۸

۶۸۹

۲,۹۶۲

۵٫۸

۱۳۹

۹۷۴

۴,۱۹۰

۷٫۴

۱۷۸

۱,۲۴۳

۵,۳۴۶

۱۵۶

۱۲۵

۳٫۱

۷۴

۵۲۱

۲,۲۳۹

۵٫۰

۱۲۰

۸۴۰

۳,۶۱۲

۷٫۱

۱۷۰

۱,۱۹۳

۵,۱۲۹

۹٫۱

۲۱۸

۱,۵۲۹

۶,۵۷۴

۱۶۸

۱۳۵

۳٫۳

۷۹

۵۵۴

۲,۳۸۴

۵٫۴

۱۳۰

۹۰۷

۳,۹۰۱

۷٫۶

۱۸۲

۱,۲۷۷

۵,۴۹۰

۹٫۸

۲۳۵

۱,۶۴۶

۷,۰۸۰

۱۸۸

۱۵۰

۳٫۶

۸۶

۶۰۵

۲,۶۰۱

۵٫۹

۱۴۲

۹۹۱

۴,۲۶۲

۸٫۴

۲۰۲

۱,۴۱۱

۶,۰۶۸

۱۰٫۹

۲۶۲

۱,۸۳۱

۷,۸۷۴

۲۱۹

۱۷۵

۴٫۱

۹۸

۶۸۹

۲,۹۶۲

۶٫۸

۱۶۳

۱,۱۴۲

۴,۹۱۲

۹٫۷

۲۳۳

۱,۶۳۰

۷,۰۰۷

۱۲٫۷

۳۰۵

۲,۱۳۴

۹,۱۷۴

۲۵۰

۲۰۰

۴٫۷

۱۱۳

۷۹۰

۳,۳۹۵

۷٫۷

۱۸۵

۱,۲۹۴

۵,۵۶۲

۱۱٫۰

۲۶۴

۱,۸۴۸

۷,۹۴۶

۱۴٫۴

۳۴۶

۲,۴۱۹

۱۰,۴۰۳

۲۸۸

۲۳۰

۵٫۳

۱۲۷

۸۹۰

۳,۸۲۹

۸٫۸

۲۱۱

۱,۴۷۸

۶,۳۵۷

۱۲٫۵

۳۰۰

۲,۱۰۰

۹,۰۳۰

۱۶٫۶

۳۹۸

۲,۷۸۹

۱۱,۹۹۲

۳۱۳

۲۵۰

۵٫۷

۱۳۷

۹۵۸

۴,۱۱۸

۹٫۵

۲۲۸

۱,۵۹۶

۶,۸۶۳

۱۳٫۶

۳۲۶

۲,۲۸۵

۹,۸۲۵

۱۸٫۰

۴۳۲

۳,۰۲۴

۱۳,۰۰۳

۳۷۵

۳۰۰

۶٫۸

۱۶۳

۱,۱۴۲

۴,۹۱۲

۱۱٫۳

۲۷۱

۱,۸۹۸

۸,۱۶۳

۱۶٫۱

۳۸۶

۲,۷۰۵

۱۱,۶۳۱

۲۱٫۵

۵۱۶

۳,۶۱۲

۱۵,۵۳۲

۴۳۸

۳۵۰

۷٫۹

۱۹۰

۱,۳۲۷

۵,۷۰۷

۱۳٫۱

۳۱۴

۲,۲۰۱

۹,۴۶۳

۱۸٫۷

۴۴۹

۳,۱۴۲

۱۳,۵۰۹

۲۵٫۱

۶۰۲

۴,۲۱۷

۱۸,۱۳۲

۵۰۰

۴۰۰

۸٫۹

۲۱۴

۱,۴۹۵

۶,۴۲۹

۱۴٫۹

۳۵۸

۲,۵۰۳

۱۰,۷۶۴

۲۱٫۳

۵۱۱

۳,۵۷۸

۱۵,۳۸۷

۲۸٫۶

۶۸۶

۴,۸۰۵

۲۰,۶۶۱

۶۲۵

۵۰۰

۱۱٫۰

۲۶۴

۱,۸۴۸

۷,۹۴۶

۱۸٫۵

۴۴۴

۳,۱۰۸

۱۳,۳۶۴

۲۶٫۴

۶۳۴

۴,۴۳۵

۱۹,۰۷۱

۳۵٫۷

۸۵۷

۵,۹۹۸

۲۵,۷۹۰

۷۵۰

۶۰۰

۱۳٫۲

۳۱۷

۲,۲۱۸

۹,۵۳۶

۲۲٫۰

۵۲۸

۳,۶۹۶

۱۵,۸۹۳

۳۱٫۵

۷۵۶

۵,۲۹۲

۲۲,۷۵۶

۴۲٫۸

۱,۰۲۷

۷,۱۹۰

۳۰,۹۱۹

۹۳۸

۷۵۰

۱۶٫۳

۳۹۱

۲,۷۳۸

۱۱,۷۷۵

۲۷٫۴

۶۵۸

۴,۶۰۳

۱۹,۷۹۴

۳۹٫۳

۹۴۳

۶,۶۰۲

۲۸,۳۹۰

۵۳٫۴

۱,۲۸۲

۸,۹۷۱

۳۸,۵۷۶

۱۲۵۰

۱۰۰۰

۲۱٫۶

۵۱۸

۳,۶۲۹

۱۵,۶۰۴

۳۶٫۴

۸۷۴

۶,۱۱۵

۲۶,۲۹۵

۵۲٫۱

۱,۲۵۰

۸,۷۵۳

۳۷,۶۳۷

۷۱٫۱

۱,۷۰۶

۱۱,۹۴۵

۵۱,۳۶۳

۱۵۶۳

۱۲۵۰

۲۶٫۹

۶۴۶

۴,۵۱۹

۱۹,۴۳۳

۴۵٫۳

۱,۰۸۷

۷,۶۱۰

۳۲,۷۲۵

۶۵٫۰

۱,۵۶۰

۱۰,۹۲۰

۴۶,۹۵۶

۸۸٫۸

۲,۱۳۱

۱۴,۹۱۸

۶۴,۱۴۹

۱۸۷۵

۱۵۰۰

۳۲٫۲

۷۷۳

۵,۴۱۰

۲۳,۲۶۱

۵۴٫۳

۱,۳۰۳

۹,۱۲۲

۳۹,۲۲۶

۷۷٫۸

۱,۸۶۷

۱۳,۰۷۰

۵۶,۲۰۳

۱۰۶٫۵

۲,۵۵۶

۱۷,۸۹۲

۷۶,۹۳۶

۲۱۸۸

۱۷۵۰

۳۷٫۵

۹۰۰

۶,۳۰۰

۲۷,۰۹۰

۶۳٫۲

۱,۵۱۷

۱۰,۶۱۸

۴۵,۶۵۶

۹۰٫۷

۲,۱۷۷

۱۵,۲۳۸

۶۵,۵۲۲

۱۲۴٫۲

۲,۹۸۱

۲۰,۸۶۶

۸۹,۷۲۲

۲۵۰۰

۲۰۰۰

۴۲٫۸

۱,۰۲۷

۷,۱۹۰

۳۰,۹۱۹

۷۲٫۲

۱,۷۳۳

۱۲,۱۳۰

۵۲,۱۵۷

۱۰۳٫۵

۲,۴۸۴

۱۷,۳۸۸

۷۴,۷۶۸

۱۴۱٫۹

۳,۴۰۶

۲۳,۸۳۹

۱۰۲,۵۰۹

۲۸۱۲

۲۲۵۰

۴۸٫۱

۱,۱۵۴

۸,۰۸۱

۳۴,۷۴۷

۸۱٫۱

۱,۹۴۶

۱۳,۶۲۵

۵۸,۵۸۷

۱۱۶٫۴

۲,۷۹۴

۱۹,۵۵۵

۸۴,۰۸۷

۱۵۹٫۰

۳,۸۱۶

۲۶,۷۱۲

۱۱۴,۸۶۲

لطفا توجه کنید که اعداد در نظر گرفته شده در این جدول، برآوردی و تقریبی است.

 
پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید